หลักการเขียนอ้างอิง References ไม่ว่าจะแบบใดก็ตามคือให้สามารถสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จึงประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ มากมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีที่มาจากแหล่งนี้จริง โดยทั่วไปจะระบุข้อมูลหลัก ดังนี้:

  1. ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ ชื่อแหล่งที่มาของข้อมูล
  2. รายละเอียดปีที่เผยแพร่ เลขหน้า
  3. ถ้าในปัจจุบันมักจะระบุ วิธีการเข้าถึงแบบออนไลน์ไว้ด้วย เช่น DOI หรือ URL

และเนื่องจากรูปแบบของสื่อที่เผยแพร่มีความหลากหลาย จึงมีการกำหนดรูปแบบการเขียน References สำหรับสื่อแต่ละชนิดไว้โดยละเอียด เพื่อความเป็นระเบียบของงานเขียน ทั้งนี้รูปแบบที่ใช้ในการเขียนรายงานวิชาโครงงาน จะอ้างอิงมาจากรูปแบบ IEEE (อ้างอิงโดยใช้ระบบตัวเลข) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด สำหรับบทความทางวิศวกรรมไฟฟ้า จึงควรทำความคุ้นเคยกัลรูปแบบการอ้างอิงแบบนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนรายงาน

ตัวอย่างการเขียน References ในรูปแบบ IEEE

[1] M. Al-Kuwari, A. Ramadan, Y. Ismael, L. Al-Sughair, A. Gastli and M. Benammar, "Smart-home automation using IoT-based sensing and monitoring platform," 2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG 2018), Doha, Qatar, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/CPE.2018.8372548.

[2] M. Y. Metwly, M. S. Abdel-Majeed, A. S. Abdel-Khalik, R. A. Hamdy, M. S. Hamad and S. Ahmed, "A Review of Integrated On-Board EV Battery Chargers: Advanced Topologies, Recent Developments and Optimal Selection of FSCW Slot/Pole Combination," in IEEE Access, vol. 8, pp. 85216-85242, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2992741.

[3] “Electric vehicle charging explained,” Nrdc.org. [Online]. Available: https://www.nrdc.org/stories/electric-vehicle-charging-explained. [Accessed: 16-Jun-2023].

ข้อสังเกต

  1. ขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง
  2. ตามด้วยชื่อบทความ (พิมพ์เน้นอยู่ในเครื่องหมาย “”)
  3. ตามด้วยชื่อหนังสือหรือวารสารของบทความ (พิมพ์เน้นด้วยตัวเอียง)
  4. หากสามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ มักมีการระบุ DOI หรือ URL

การอ้างอิงบทความที่สืบค้นจาก IEEE Xplore

การเข้าถึงจาก IEEE Xplore (หากต้องการอ่านบทความเต็ม ต้องเข้าผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น) เป็นแหล่งข้อมูลแนะนำ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการสร้างการอ้างอิง

วิธีการ

เมื่อค้นหาบทความที่มีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore จะมีตัวเลือก “Cite This” สำหรับการนำไปอ้างอิงเมื่อกดเข้าไปจะปรากฏรูปแบบการเขียนที่สามารถนำไปวางในรายงานได้

Untitled

Untitled

การอ้างอิงบทความที่สืบค้นจาก Google Scholar